Servei de Llengües de la UAO CEU

El Servei de Llengües de la UAO CEU col·labora activament en el disseny i la implementació de diverses actuacions adreçades a millorar la competència lingüística de l'alumnat dels graus en Educació Infantil i Educació Primària. Entre d'altres, destaquem les següents:

  • Prova diagnòstica de llengua catalana a l'alumnat de nou ingrés.

  • Tallers de reforç de llengua catalana, com a complement de les assignatures de llengua catalana dels graus.

  • Suport específic per als estudiants provinents d'altres comunitats autònomes, perquè puguin acreditar el nivell lingüístic exigit.

  • Oferta general de cursos de llengua catalana.

  • Programes d'intercanvi i de voluntariat lingüístic.